Časopis Akademije medicinskih znanosti Hrvatske

Acta Medica Croatica Vol. 63  Br.1   Str. 1-122  Zagreb, veljača  2009.

 

Sadržaj

 

1          Uvod

M. Bergovec

 

Uvodnik

3          Oblici i patofiziologija akutnog koronarnog sindroma

 M. Bergovec, H. Vražić, I. Rajčan Špoljarić, M. Raguž, M. Stipčević, M. Udovičić

 

Pregledi

9          Elektrokardiografija u dijagnostici akutnog infarkta miokarda sa ST elevacijom

  A. Šmalcelj

 

 15       Biokemijski biljezi u dijagnostici akutnog koronarnog sindroma

Ž. Romić, A. Unić, L. Đerek, M. Pehar

 

21        Uloga ehokardiografije u akutnom koronarnom sindromu

 J. Vincelj, M. Udovičić

 

27        Terapijski pristup akutnom infarktu miokarda u primarnoj i hitnoj medicini:     

iskustva stečena u Nacionalnom programu intervencijske kardiologije

M. Ivanuša

 

35        Terapijski postupci u bolesnika s akutnim koronarnim sindromom i životno

 ugrožavajućim aritmijama u prehospitalnoj fazi

             V. Goldner

 

39        Značenje telemedicine i transporta bolesnika s akutnim koronarnim sindromom

 B. Ostrički

 

43        Uloga županijske bolnice u zbrinjavanju bolesnika s akutnim koronarnim sindromom

K. Šutalo

 

47        Značenje dijagnostičkih postupaka u hitnoj službi i koronarnoj jedinici kliničke     

bolnice u zbrinjavanju bolesnika s akutnim koronarnim sindromom

M. Raguž, I. Rajčan Špoljarić, H. Vražić, V. Raos, D. Šebetić, M. Bergovec

 

53        Antiishemijska terapija bolesnika sa STEMI ili NSTEMI u županijskoj i kliničkoj bolnici

V. Raos, M. Raguž, I. Rajčan Špoljarić, H. Vražić, M. I. Čulo, M. Bergovec

 

59        Invazivni pristup bolesniku s akutnim koronarnim sindromom — perkutane      

koronarne intervencije

B. Starčević, J. Šikić, M. Sičaja, M. Udovičić, M. Stipčević, M. Bergovec

 

63        Elektivna perkutana koronarna intervencija (PCI) nakon akutnog koronarnog sindroma

D. Šebetić, M. Raguž, I. Šakić, J. Lazić, S. Pukšić, M. Bergovec

 

67        Invazivni vs neinvazivni pristup u liječenju nestabilne angine pektoris i NSTEMI:

pro et contra

 J. Mirat

 

71        Primarna prevencija kardiovaskularnih bolesti

T. Katić, I. Šakić, M. Bergovec

 

75        Uloga statina u sekundardnoj prevenciji STEMI i NSTEMI: kada započeti liječenje statinima?

Ž. Reiner

 

81        Pristup dijabetičkom bolesniku s akutnim koronarnim sindromom

 V. Božikov, D. Rahelić, B. Dusper

 

89        Sekundarna prevencija i rehabilitacija kardiovaskularnih bolesnika

 M. Jembrek–Gostović, V. Jonke, M. Gostović, I. Heim

 

Klinička zapažanja

93        Pristup bolesniku s koronarnom bolesti srca u županijskoj bolnici: Opća bolnica Zabok

K. Pešek, T. Pešek, M. Zlojtro, S. Rogan, D. Futivić

 

99        Karlovačka regija u mreži hitne perkutane koronarne intervencije

D. Horvat, J. Grman

 

103      Iskustva s liječenjem bolesnika sa STEMI u okviru Projekta urgentne PCI u Međimurskoj županiji

            R. Hranilović

 

Epidemiološka zapažanja

105      Epidemiologija akutnog koronarnog sindroma u Gradu Zagrebu

 I. Heim, V. Jonke, M. Gostović, M. Jembrek–Gostović

 

111      Uloga županijskog doma zdravlja u zbrinjavanju bolesnika s akutnim

 koronarnim sindromom

 N. Krčmar, I. Pristaš, R. Stevanović

 

Osvrt

117      Antitrombotska terapija u liječenju bolesnika s infarktom miokarda s elevacijom i bez elevacije ST segmenta

  V. Nikolić Heitzler, M. Pavlov, Z. Babić, N. Bulj

 

121 Upute autorima